Početna

Plasma LampLaboratorija za vakuumsku i gasnu tehniku Elektronskog fakulteta, Univerziteta u Nišu, je osnovana sa ciljem da se istražuju fundamentalni procesi u niskotemperaturnoj plazmi koji se javljaju pre proboja, tokom pražnjenja i posle prestanka pražnjenja. Takođe, u ovoj laboratoriji se vrši karakterizacija gasnih komponenata kao što su gasni odvodnici prenapona, tinjalice, gasni detektori jonizujućeg zračenja, gasni izvori svetlosti itd. Ova istraživanja se kontinuirano vrše na Elektronskom fakultetu u Nišu od 1976. godine kada je prvi put i formirana laboratorija. Laboratorija je najpre egzistirala pod nazivom Laboratorija za fiziku jonizovanih gasova, zatim Laboratorija za gasnu elektroniku da bi 2009. na sednici Saveta bio usvojen sadašnji naziv Laboratorija za vakuumsku i gasnu tehniku. Rad laboratorije je usko povezan sa radom Laboratorije za primenjenu fiziku koja je takođe osnovana na Elektronskom fakultetu 2006. godine.

 

U Laboratoriji za vakuumsku i gasnu tehniku uporedo sa eksperimentalnim istraživanjima vrše se i projektovanja i realizacije mernih sistema koji su neophodni za merenje pojedinih parametara gasnih komponenata i sistema. Do sada je realizovano više takvih sistema. Ovde treba pomenuti dva najvažnija, a to su sistem za automatsko merenje i akviziciju podataka probojnog napona i sistem za automatsko merenje vremena kašnjenja električnog proboja. Ovi sistemi su najpre realizovani korišćenjem akvizicione kartice. Pojavom mikrokontrolera ovi sistemi Cosmos1_in_orbit

su zamenjeni novim sistemima, koji su se pokazali mnogo pouzdanijim, a mogućnost merenja pojedinih parametara je znatno proširena.Laboratorija poseduje i spektrometre za analizu spektara zračenja gasova tokom električnog pražnjenja i posle prekida pražnjenja. Nedavno su nabavljeni veoma kvalitetni izvori zračenja (Cd, Hg/Cd, Hg100, Na i Tl) pomoću kojih se prate procesi koji dovode do iniciranja proboja u gasu na niskim pritiscima. Laboratorija poseduje izvor jednosmernog napona 10 kV i prateću opremu za istraživanje električnog proboja gasa na visokim pritiscima. U laboratoriji postoji uređaj za ispitivanje izolacionih svojstava transformatorskih ulja. Laboratorija takođe sadrži vakuumski sistem koji se sastoji od mehaničke i uljne difuzione pumpe sa pratećom opremom i gasove najviše moguće čistoće. Analiza procesa u gasovima tokom električnog pražnjenja i posle prekida pražnjenja se vrši u staklenim balonima sa metalnim elektrodama. Za zatapanje ovih balona posle punjenja gasom koristi se kompletan stakloduvački pribor.

Prvi rezultati koji potiču iz laboratorije objavljeni su u međunarodnom časopisu (Journa Physics D: Applied Physics) 1979. godine i odnose se na memorijski efekat u azotu. To je ujedno i prvi rezultat vezan za memorijski efekat u gasu koji je objavljen u međunarodnom časopisu. Do sada su iz ove laboratorije objavljeni rezultati u više od 60 radova u međunarodnim časopisima od čega oko 30 u časopisu Journal Physics D: Applied Physics. Takođe je oko 200 radova saopšteno na međunarodnim i domaćim konferencijama.
Zahvaljujući rezultatima koji su ostvareni u ovoj laboratoriji do sada je odbranjeno 8 doktorskih disertacija i 15 magistarskih teza. Takođe su u pripremi još dve doktorske disertacije.
Istraživanja u laboratoriji su kontinurano finansijski podržavana, kao što je i slučaj u tekućem periodu, od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije.

pmma4